КАК СА ОПИСАНИ МАРШРУТИТЕ

    В повечето летни пътеводители описанието на маршрутите започва от изходните пунктове за навлизане в планината. Тук съм възприел друга система - маршрутите са групирани около хижите, които се редуват от запад на изток и от север на юг; самите маршрути са описани в посоката, която според мен е по-често минавана; а за маршрут между две хижи - причислен е към по-западната от двете. Тривиалните маршрути, като напр. Паничище - х. Скакавица, х. Ловна - х. Седемте езера не се разглеждат; целта е да се опишат само тези, които могат да създадат определени трудности при преминаването си.
    Времената в зелено са от началния пункт.
    ...
    Всяко описание на маршрут съдържа следните елементи:
    А. Определяне на продължителността на маршрута - при него съм изхождал от предположението, че, все пак, през зимата ходят хора с достатъчно добра физическа форма. Много голяма е ролята на субективния фактор - за разлика от лятното ходене, при сняг много от маршрутите са недостъпни за част от по-неопитните и нетренирани туристи. Навсякъде часовете, които съм дал, са получени, като съм умножил собственото си време за преминаване при идеални зимни условия по 1.5 - така се гарантира достатъчен резерв от време; за опитни планинари в добра форма дадените часове да се разделят на 1.5, а за относително бавна и разнородна (но добре знаеща силите си!) група да се умножат (поне) по 1.5. Общо взето, по-голямата група е по-бавна.
    Разбира се, задачата в сравнение с описването на летни маршрути е много по-трудна и е невъзможно точното определяне на времетраенето на даден маршрут при всякакви условия; при дълбок сняг и лошо време дадените часове могат да се увеличат многократно. Дадените времена са за сравнително улегнал сняг!
    Въпросът за почивките - в един пътеводител няма как да се предвиди кога точно ще се правят, но времето за минаване на даден маршрут от началото до края е реалното измерено, следователно влизат и те.
    Б. Комплексна оценка на трудността на маршрута по четиристепенна скала:
        1. Няма много стръмни участъци, ръбове, опасност от подхлъзване и лавини; котки не са необходими (това е относително - заледяване е възможно винаги!);
        2. Налага се преминаване на отделни скали и не много трудни ръбове, подсичане на относително стръмни склонове;
        3. Преминаване на ръбове, стръмни склонове и скали и лавиноопасни участъци.
        4. Изискват се неголеми алпийски умения - по принцип такива маршрути излизат извън рамките на този пътеводител и са дадени по изключение.
    В. Лавинна опасност - ако е възможно падане на Лавини през зимната маркировка.
    Г. Кратко описание на възможност за аварийно напускане на маршрута - поради влошаване на времето, загубване и т. н., означено със символа авариен изход.
   За всеки маршрут е дадена дата на последно обновяване на информацията.

   ...

   Имената на геотрафските названия в нашите планини, както е известно, са противоречива тема. За описанията на маршрутите съм използвал карти, издадени от Картография в различни години, с пълното съзнание, че много от топонимите там са спорни, възродени, неприети, дори непознати на местното население. Все пак, те са единственият що-годе официален източник, достъпен и за туристи.

 към началото